Damask - Realitná a obchodná kancelária.
Viete že, MALTA patrí medzi najslnečnejšie ostrovy?
Predaj
Prenájom
Kúpa

Ponuka: Druh:
V prípade, že máte záujem o nehnuteľnosť na Slovensku a na Malte, vyplňte prosím nasledovný formulár.

Povinné údaje sú označené *. Bez ich vyplnenia formulár nebude odoslaný!

Kontaktné údaje:
*Meno a Priezvisko:
*Tel:
E-mail:
Aký typ nehnuteľnosti hľadáte (napr. apartmán, vila, dom...) ?

Aká je Vaša predstava o maximálne cene nehnuteľnosti ?

Na aký účel plánujete danú nehnuteľnosť využiť (napr. osobný, podnikateľský...) ?
Vaše dotazy a požiadavky na nás:

Vážení klienti,
touto cestou Vás chceme informovať o tom, že naša spoločnosť si riadne plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č.   297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Povinnosti vyplývajúce povinným osobám, ktoré sú špecifikované v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.,sú:

 • písomne vypracovať program vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;
 • posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý;
 • neobvyklú obchodnú operáciu hlásiť spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP);
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona;
 • zabezpečiť, aby k programu vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona;
 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom;
 • vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly;
 • poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností za obdobie predchádzajúcich piatich rokov 

Týmto chceme zároveň informovať, že naša spoločnosť má vypracovaný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu  je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo zákona č. 297/2008, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie a má zákonom definovaný obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

 

DAMASK s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 43600/B, oddiel Sro, IČO: 36711268, DIČ: 2022300962, sídlo: Hálková 11, Bratislava-Nové Mesto 831 03, Slovenská republika. Štautárny orgán (konateľ): Danka Maršovská

 
Informácia o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) na stiahnutie .
 
Etický kódex spoločnosti na stiahnutie .
     Reality na AReality.sk                  registrácia domény, webdesign & webhosting - www.poruban.sk  ©2018
www.damask.sk